PRIVATUMO POLITIKA

_

Ši privatumo politika (toliau – Politika) aprašo kaip Sveikame kūne sveika siela, VšĮ, juridinio asmens kodas 302521058, adresas Skroblų g. 3A, LT-08103 Vilnius, apsaugo savo klientų ir interneto svetainės lankytojų asmens duomenis ir privatumą. Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Mes informuosime interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdami naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:
•   sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais;
•   sudarytų sutarčių pagrindu;
•   teisėto intereso pagrindu;
•   tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
I. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Vadovaudamiesi šiais principais, mes galime tvarkyti šiuos klientų duomenis:
•   Asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, vaiko vardas ir pavardė, vaiko gimimo metai ir mėnuo);
•   Kontaktiniai duomenys (el. pašto ir gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai).
Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu surinkome duomenis, šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą, susijusius tikslus, taip pat mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.
II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU
Mes Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas).
Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir/arba telefono numerį.
Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
•   elektroniniu paštu galite gauti pranešimus apie siūlomas paslaugas, paslaugų naujoves, pakeitimus, kvietimus į renginius ir panašią informaciją;
•   teikdami šią informacija su Jumis galime susisiekti telefonu.
Informuojame, kad Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių. Tai padaryti galite kreipęsi į mus el. paštu baseinas@olimpopradzia.lt.
III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS, KITĄ INFORMACIJĄ

Mes Jūsų duomenis tvarkome ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate pateikdami užklausą, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.
Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei prašymo ar užklausos pavadinime nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto); laiško, užklausos ar prašymo (priedo) tekste nenurodyti nei savo, nei kito asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, kitų perteklinių ar nereikalingų duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa.
Mes Jūsų duomenis šiais atvejais tvarkome siekdami administruoti užklausas ir skundus siekiant užtikrinti Jūsų kaip vartotojo teisių įgyvendinimą, taip pat kai išreiškiate pageidavimą mūsų paslaugas gauti vėliau nei pasikreipimo metu (pavyzdžiui, kai dėl esamo baseino užimtumo nėra galimybės paslaugas suteikti iškart po pasikreipimo).
IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS TIKSLU
Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslais.
Prašome laikytis savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų ir mums nesiųsti perteklinės informacijos.
Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais, remdamiesi teisėtu interesu atrinkti tinkamą kandidatą į darbo vietą.
Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.
Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume.
Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.
Jei mūsų ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.
Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų siunčiant duomenis mums: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kitose bylose nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų: asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.
V. VAIZDO STEBĖJIMAS
Informuojame, kad turto ir apsaugos tikslu teisėto intereso pagrindu baseino patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimo pagrindu tvarkomi Jūsų atvaizdai.

VI. RENGINIAI
Pranešame, kad baseino teritorijoje vykstant renginiams ar kitiems įvykiams, baseino teritorija gali būti fotografuojama, filmuojama. Jums patekus į fotografavimo ar filmavimo lauką, bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys – atvaizdas. Minėtus duomenis galime kelti į mūsų interneto svetainę, socialinę mediją.
Minėtas duomenų tvarkymas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.
Mes nesame atsakingi už vėlesnį tokių duomenų tvarkymą. Su tolesniu duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite susipažinti perskaitę socialinių tinklų privatumo politikas.
VII. SOCIALINIAI TINKLAI
Mūsų puslapyje rasite nuorodas į socialiniuose tinkluose esančias mūsų paskyras.
Jums sutikus, duomenys apie tai, kad lankėtės mūsų svetainėje, bus perduoti minėtiems socialiniams tinklams.
Mes nesame atsakingi už vėlesnį tokių duomenų tvarkymą. Su tolesniu duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose galite susipažinti perskaitę socialinių tinklų privatumo politikas.
VIII. TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI
Informuojame, kad mes galime pasitelkti tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
Jūsų asmens duomenų nesiekiame perduoti į trečiąsias šalis ir jų neperduodame.
IX.    DUOMENŲ SAUGOJIMAS
Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi mums teikiant paslaugas ar atliekant kitus veiksmus, susijusius su paslaugų teikimu, saugomi iki 10 metų.
Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba iki Jums atšaukus sutikimą.
Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis personalo atrankos tikslais saugosime iki konkrečios atrankos pabaigos, nebent būsime gavę atskirą sutikimą saugoti ilgesniam laikotarpiui.
Jūsų asmens duomenys, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, saugomi tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.
Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
•   būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
•   esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
•   Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
•   esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.
VII.   DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:
•   Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
•   Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
•   Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
•   Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
•   Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.
Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją ir dėl to pateikti skundą (atskirų valstybių priežiūros institucijų kontaktai yra prieinami šiuo adresu).
Mes rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis (baseinas@olimpopradzia.lt), kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.