BENDROSIOS BASEINO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos
 1. BASEINO „OLIMPO PRADŽIA“ valdytojas (toliau – Baseinas) – VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela” (juridinio asm. kodas 302521058, adresas Skroblų g. 3A, Vilnius, LT-03138.)
 2. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą, išsinuomojo plaukimo taką, sudarė paslaugų teikimo sutartį ar Valdytojo nustatytais būdais pateko į baseiną.
 3. Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Baseino ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.
 4. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų, įsigydamas bilietą ar abonementą, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis, pasirašyti susipažinimo su taisyklėmis žurnale ir privalo jų laikytis. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo ar jų nesilaikymo.
 5. Vaikus iki 16 metų su taisyklėmis turi supažindinti tėvai. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsako už jo elgesį Baseine, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 6. Vaikai iki 16 metų ir negalią turintys asmenys į Baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vaikai nuo 16 metų iki 18 metų į Baseiną patekti be lydinčių pilnamečių asmenų gali tik pateikus raštišką tėvų sutikimą – leidimą.
 7. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens, kuris gali jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.
 8. Lydintis asmuo negali naudotis Baseino paslaugomis nemokamai. Jeigu lydintis asmuo pats naudojasi Baseino paslaugomis, jis privalo įsigyti bilietą patekimui į Baseiną, kaip ir bet kuris kitas Lankytojas.
 9. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas, jog susipažino su taisyklėmis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.
 10. Lankytojai, padarę žalą Baseinui, personalui ar kitiems lankytojams atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.
 11. Lankytojai privalo palikti Baseino zoną lygiai Baseino darbo pabaigos laiku arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti per 15min po Baseino darbo pabaigos.
 12. Baseino darbo laikas yra skelbiamas viešai olimpopradzia.lt.
 13. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų ar kito renginio metu bei atliekant techninę profilaktiką gali būti apribotas, laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis arba Baseinas laikinai uždarytas. Tokiais atvejais lankytojai informuojami apie tai olimpopradzia.lt ir šios dienos nėra kompensuojamos iš įsigytų abonementų.
 14. Baseino administracija pasilieka sau teisę į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą tvarką ar kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Baseino būklei, taip pat jeigu lankytojas nesutinka laikytis šių taisyklių, bei jei nepasirašo žurnale, kad su taisyklėmis susipažino.
 15. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių taisyklių punktą bei gavęs Baseino darbuotojo įspėjimą, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.
 16. Lankytojams Baseino teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį ir kitaip pažeisti viešąją tvarką – draudžiama.
 17. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti daiktai saugomi administracijoje 7 kal. dienas.
 18. Fotografuoti ir filmuoti Baseine galima tik viešo renginio metu ir Baseino administracijai leidus.
 19. Treniravimo, mokymo plaukti ar kitas paslaugas Baseine gali teikti tik Baseino darbuotojai, išskyrus jeigu yra sudaryta atskira paslaugų teikimo sutartis, leidžianti atlikti šiuos veiksmus.
II. Baseino paslaugos ir jų įsigijimo tvarka
 1. Baseino teikiamų paslaugų, vienkartinių bilietų, abonementų ir kitos kainos (toliau – Bilietai) pateikiamos Baseino kasoje ir interneto puslapyje www.olimpopradzia.lt.
 2. Vienkartinius bilietus, abonementus, individualias treniruotes bei plaukimo reikmenis galima įsigyti tik Baseino kasoje ir tik apmokant grynaisiais pinigais.
 3. Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Baseinas pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėms ir pan.).
 4. Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių ir kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.
 5. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą. Išėjus iš baseino anksčiau, t.y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.
 6. Visi Baseino lankytojai, prieš patekdami į Baseiną privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir pasirašyti. Atsisakius susipažinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, lankytojams į Baseiną patekti DRAUDŽIAMA.
 7. Už grubius šių taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento ar bilieto galiojimą.
 8. Vaikai iki 3 metų amžiaus į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą. Kartu einantys tėvai/globėjai privalo įsigyti nustatytos kainos bilietą.
 9. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, administratorius (-ė) turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.
 10. Baseine lankytis galima įsigijus vienkartinius bilietus. Yra naudojami keletos rūšių vienkartiniai bilietai. Tikslūs vienkartinių bilietų tipai ir kainos yra skelbiami Baseino kasoje ir interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt
 11. Lankymosi Baseine su vienkartiniais bilietais sąlygos ir paslaugos aprašymas pateikiamas interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt. Apsilankymo su vienkartiniais bilietais bei abonementais trukmė – 1 val. be persirengimo prieš ir po baseino.
 12. Baseino klientai taip pat gali įsigyti Baseino siūlomus abonementus. Visi abonementų tipai, jų kainos, lankymosi sąlygos bei galiojimai yra skelbiami Baseino kasoje ir interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt
 13. Abonementų galiojimas nėra stabdomas ir negali būti pratęstas. Neišnaudojus abonementui priskirtų apsilankymų skaičiaus per nustatytą abonemento galiojimo laiką, pinigai nėra grąžinami.
 14. Įsigyjus vienkartinį apsilankymą Baseine arba, bet kurį abonemento tipą, Baseine galima lankytis tik nustatytu tam tikru metu. Tokių galimų apsilankymų grafikas skelbiamas Baseino interneto svetainėje, bei pačiame Baseine. Kitu, nei nustatyta grafike, laiku atvykti į Baseiną ir plaukioti negalima, nes tuo metu baseine vyksta kiti užsiėmimai ir Baseino administracija į Baseiną jūsų neįleis. Šis grafikas Baseino administracijos gali būti keičiamas ir informacija patalpinama interneto svetainėje bei Baseino skelbimų lentoje.
 15. Vaikų mokymas plaukti, Suaugusiųjų mokymas plaukti, Sportinis mokymas plaukti – tai grupinės, ilgalaikės paslaugos, kurių teikimui pasirašomos atskiros paslaugų teikimo sutartys, kuriose nustatytos šių paslaugų teikimo sąlygos. Šių paslaugų kainos skelbiamos Baseino kasoje bei interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt
 16. Individualios mokymo plaukti treniruotės – tai asmeninė vaiko ar suaugusiojo ar dviejų asmenų vienu metu mokymo plaukti treniruotė su treneriu.( Atskiras plaukimo takas šiai paslaugai nepriskiriamas). Šiai paslaugai būtina išankstinė registracija.
 17. Baseino ar plaukimo takelio nuomos, paslaugos mokykloms ir darželiams, vaikų plaukimo stovyklos paslaugos yra teikiamos pagal atskiras, tam skirtas paslaugų teikimo sutartis, kuriose nustatomos konkrečios paslaugos teikimo sąlygos. Šių paslaugų kainos skelbiamos Baseino kasoje bei interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt
 18. Į baseiną lankytojai įleidžiami pateikus galiojančio abonemento kortelę (ją reikia įsigyti Baseino kasoje), kurios pagalba klientas yra identifikuojamas arba įsigijus vienkartinį apsilankymo Baseine bilietą.
 19. Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę abonentinės kortelės, į Baseiną neįleidžiami, išskyrus tais atvejais, kai lankytojo tapatybę galima nustatyti kitais būdais ir įsitinkinti, kad jo abonementas galioja.
 20. Lankytojui pametus arba sugadinus abonementinę kortelę, lankytojas privalo įsigyti naują kortelę Baseino kasoje, pagal nustatytas kainas.
 21. Lankytojui, įeinančiam į Baseino patalpas, kasoje išduodama lustinė apyrankė-laikrodukas (jis suteikia teisę lankytojui įeiti į Baseiną, ir pasinaudoti paslaugomis) ir persirengimo spintelės raktelis. Pametus laikroduką, raktelį, rūbinės numerėlį, abonentinę ar svečio korteles, reikia susimokėti Baseino nustatytą mokestį.
 22. Baseino darbo dienos pabaigoje lankytojai privalo išeiti iš Baseino iki Baseino darbo pabaigos, nustatytos Baseino darbo laiko grafike (ši informacija yra skelbiama ant įėjimo į baseiną durų), nepaisant to, kad neišbuvo nustatytos maksimalios apsilankymų trukmės.
 23. Valstybinių švenčių dienomis Baseinas nedirba.
III. Lankytojų elgesio taisyklės ir draudimai
 1. Lankytojai baseine privalo:
 • palikti drabužius (paltai, striukės, kepurės, batai maišelyje) Baseino rūbinėje;
 • į Baseino patalpas ir sporto salę eiti tik apsiavus švarią pakaitinę avalynę;
 • visi sporto salės ir Baseino lankytojai užsiėmimus privalo baigti numatytu laiku, per 15 min. nusiprausti duše; persirengti ir išeiti iš persirengimo kambarių paliekant švarą ir tvarką;
 • kruopščiai nusiprausti dušuose prieš einant į Baseiną ir po, nusišluostyti duše ir tik tada eiti į rūbinę;
 • į Baseino vonią lipti tik su plaukimo kepuraite; Plaukti dešine plaukimo takelio puse;
 • avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams;
 • Baseine būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių), dėvėti plaukimo kepuraitę bei akinukus. Plaukti su paplūdimio šortais negalima;
 • griežtai laikytis saunos taisyklių: vaikai iki 16 m. pirtyje gali būti tik prižiūrimi suaugusio asmens, šlepetes palikti joms skirtoje vietoje, sėdėti ant suolelio pasitiesus rankšluostį, pasinaudojus sauna privaloma nusiprausti duše ir tik tada galima lipti į baseiną.
 1. Lankytojai atvykdami į Baseiną privalo turėti ir naudoti Baseine: gumines šlepetes, plaukimo kepurėlę, plaukimo akinius, plaukimo kostiumėlį (glaudes), rankšluostį, asmens higienos priemones.
 2. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 3. Baseino patalpose draudžiama:
 • atsinešti prausimosi priemones stikliniuose induose, skutimosi peiliukus ar depiliavimo priemones, kitus stiklinius, dūžtančius ar aštrius daiktus;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • griežtai draudžiama Baseino lankytojams vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti patalpose arba vartoti kitas narkotines, psichotropines medžiagas;
 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • kramtyti kramtomą gumą treniruočių metu, spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose, lankytis su gyvūnais;
 • gadinti Baseino įrangą bei inventorių;
 • palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • šokinėti į vandenį nuo Baseino kraštų;
 • vaikams iki 3 metų maudytis Baseine be specialių sauskelnių;
 • naudoti saunoje savo užpilus, ekstraktus ir vantas; saunoje pilti vandenį ar kitus skysčius ant akmenų;
 • reguliuoti Baseino patalpose esančius prietaisus; saunos temperatūrą ir kt;
 • skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
 • gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt.) persirengimo kambariuose;
 • plaukioti skersai Baseino takelių ir kyboti ant skiriamųjų takų lynų;
 • filmuoti ir fotografuoti dušuose, rūbinėse, tualetuose, pirtyje;
 • filmuoti ir fotografuoti kitose Baseino patalpose be Baseino administracijos leidimo;
 • atsinešti ir naudoti savo įrangą ir priemones nesuderinus su Baseino administracija (lastai, kvėpavimo balionai, nardymo įranga, undinių kostiumai ir kt.);
 • lipti į Baseino vandenį su rūbais;
 • atsinešti ir naudoti elektrinius, akumuliatorinius daiktus, žaislus ar kitokias priemones.
 1. Baseinas neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka Baseino rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, lankytojai privalo užrakinti.
 2. Lankytojams rekomenduojama į Baseiną nesinešti brangių ir vertingų daiktų, kurie gali sugesti dėl drėgmės arba pasimesti. Baseinas neatsako už lankytojų paliktus daiktus spintelėse, persirengimo rūbinėse ar kitose patalpose.
 3. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Baseino inventoriui.
 4. Lankytojas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Baseino administraciją.
 5. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Baseino kaltės.
IV. Lankytojų sveikata
 1. Asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų (epilepsija, širdies ir kraujagyslių sutrikimai, psichikos ligos, alerginės, infekcinės ligos) ar sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir /ar gyvybei, Baseine lankytis DRAUDŽIAMA.
 2. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų Baseine lankytis DRAUDŽIAMA.
 3. Nerekomenduojama Baseine lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.; Dėl naudojimosi pirtimi laiko rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.
 4. Baseinas suteikia lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus lankytojo sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Baseiną bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
 5. Lankytojai, naudodamiesi Baseine esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
 6. Baseino teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti lankytojo sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Baseiną bei pasirinkdamas Baseino teikiamas paslaugas.
 7. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias Baseino paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam. Lankytojui, prieš pradedant naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui.
 8. Baseino darbuotojams, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą, leidžiančią lankyti Baseiną. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine, tenka lankytojui. Baseinas neatlygina lankytojui, dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei, padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Baseino darbuotojų kaltės.
 9. Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams lankytojo sveikatos būklės, Baseino treneriams, plaukimo instruktoriams ar administracijai paprašius, lankytojas privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą. Baseino lankytojai, pajutę sveikatos sutrikimų ar negalavimų, turi nedelsiant nutraukti užsiėmimą ir kreiptis pagalbos į gydytojus arba į budintį gelbėtoją ar kitą Baseino darbuotoją.
V. Lankytojų ir Baseino teisės bei pareigos
 1. Lankytojas turi teisę:
 • naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, kurias jis įsigijo;
 • susipažinti su Baseine palaikomais vandens bei oro rodikliais, o esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į Baseino personalą;
 • reikalauti, kad Baseinas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Baseino kaltės, šiose taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 1. Lankytojas įsipareigoja:
 • susipažinti su šiomis Baseino vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais Baseino valdytojo parengtais lankytojams privalomai taikomais dokumentais;
 • prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • esant Baseine ir naudojantis Baseino paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke (laikroduku);
 • vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi;
 • naudotis Baseinu, kita įranga bei inventoriumi taip, kaip to reikalauja atitinkamos įrangos ir Baseino taisyklės.
 1. Baseinas turi teisę:
 • į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
VI. Atsakomybė
 1. Lankytojas, padaręs žalą Baseinui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Materialinė žala, patirta dėl lankytojo kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės, atlyginama pagal Baseino pateiktą nuostolių įvertinimo aktą arba nustatytus įkainius, arba įrangos rinkos vertę bei remonto darbų kainas.
 3. Kilus įtarimams, kad Lankytojas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, Baseino personalas turi teisę išprašyti Lankytoją iš Baseino teritorijos, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio;
 4. Baseino darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant kviečiama policija.
 5. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
 6. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.
 7. Baseinas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
 8. Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.
 9. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.
 10. Pažeidus šias taisykles, Lankytojas yra įspėjamas ir priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio Baseino darbuotojai turi teisę išprašyti Lankytoją iš Baseino. Grubiai pažeidus šias taisykles arba pažeidus jas pakartotinai, Baseinas pasilieka sau teisę nebeįleisti šio lankytojo į Baseiną.
VII. Asmens duomenų tvarkymas
 1. Baseino valdytojas tvarko ir kaupia Lankytojų asmens duomenis, kad galėtų teikti paslaugas, vykdyti sutartis bei vykdyti kitus su paslaugu teikimu susijusius veiksmus. Asmens duomenų tvarkymas detaliau aprašomas Baseino privatumo politikoje. Privatumo politika skelbiama interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt. Lankytojas privalo susipažinti su Baseino valdytojo patvirtinta ir viešai paskelbta privatumo politika.
 2. Baseino lankytojų, darbuotojų ir turto apsaugos tikslu, Baseino patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas.
VIII. Baigiamosios nuostatos
 1. Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
 2. Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami, patvirtina faktą, kad:
 • nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis;
 • nepilnametis pilnai susipažino su taisyklėmis ir jų laikysis;
 • nepilnamečio Baseinui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
 • jie atsako už nepilnamečio elgesį Baseine, bei bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo.
  Privalomi lankytojo patvirtinimai, kontaktiniai duomenys
  (VARDAS, PAVARDĖ),(TELEFONO NUMERIS),(EL.PAŠTAS),( PARAŠAS),( DATA)
  Neprivalomi (savanoriški) lankytojo sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo
  Jūsų asmens duomenis tvarko VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela”, veikiantis adresu Skroblų g. 3A, Vilnius, LT-03138, juridinio
  asmens kodas 302521058.
  Jums sutikus, kaip tai numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punkte, jūsų vardą, pavardę bei
  kontaktinę informaciją – telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą – naudosime siekiant siųsti informaciją apie Baseine
  galiojančias akcijas ir nuolaidas iki kol atšauksite duotą sutikimą. Jūs turite teisę pasirinkti leisti nurodytu tikslu naudoti arba
  telefono numerį, arba elektroninio pašto adresą, arba telefono numerį ir elektroninio pašto adresą kartu.
  Žemiau esančiame laukelyje nesant jūsų parašo, laikysime, kad jūsų mums pateikti kontaktiniai duomenys gali būti naudojami tik
  sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu (pvz., siekiant informuoti apie baseino lankymo sąlygų pasikeitimą, darbo valandas,
  ginant savo teisėtus interesus ir pan.), bet ne tiesioginės rinkodaros tikslu (t.y., siekiant siųsti informaciją apie Baseino
  galiojančias akcijas, nuolaidas ar teikiant kitus susijusius pasiūlymus), todėl šiuo tikslu jūsų kontaktinių duomenų netvarkysime.
  Jūs turite teisę prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti
  duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę
  bet kada atšaukti duotą sutikimą. Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus.
  Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisės aktų
  reikalavimų, jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  Plačiau su vykdomu asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti Baseino privatumo politikoje. Privatumo politika skelbiama
  interneto svetainėje www.olimpopradzia.lt.
  PATVIRTINTA: VŠĮ „Sveikame kūne sveika siela“ direktorės Linos Bielinienės, 2019 m. 12 mėn. 6 d. įsakymu Nr. 2020-01/BD03